Objavljen Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Nastavno na novi pristup Europske komisije, u kojem će veliku ulogu u provedbi EU fondova imati upravo „Place-based“ ulaganja, Republika Hrvatska odlučila je u okviru  programiranja kohezijske politike za financijsko razdoblje 20721. – 2027., uz dva sektorska operativna programa, uvesti Integrirani teritorijalni program (ITP). ITP je novi program koji se uspostavlja temeljem naučenih iskustava vezanih uz teritorijalni razvoj, uključujući i onih koja proizlaze iz provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u nastavku teksta: ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2014. – 2020.  te za cilj ima uravnoteženi regionalni razvoj i jačanje regionalne konkurentnosti.

Republika Hrvatska je teritorijalni pristup razvoju urbanih područja, temeljem izrađenih strategija razvoja urbanih područja, započela u financijskom razdoblju 2014. – 2020. provedbom ITU mehanizma u 4 urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) i 4 veća urbana područja (Zadar, Slavonski Brod, Pula i Karlovac). Tijekom provedbe ITU mehanizma prepoznate su brojne prednosti teritorijalnog pristupa te se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republika Hrvatska nastavlja s istim i u financijskom razdoblju 2021. – 2027. uz proširenje pristupa na ukupno 22 urbana područja čiji su gradovi središta prihvatljivi prijavitelji za korištenje ITU mehanizma.

Svrha Poziva za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (u nastavku teksta: Poziv) je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Prihvatljive aktivnosti:

Prilikom izrade prijave, posebno nacrta SRUP-a i Obrasca 3. Prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi SRUP-a, prijavitelj mora voditi računa da mjere iz nacrta SRUP-a koje se planiraju provoditi kroz ITU mehanizam moraju biti u skladu s prihvatljivim aktivnostima specifičnih ciljeva ITP-a kroz koje će se provoditi ITU mehanizam (RSO1.3, RSO2.8. i RSO5.1).

Prioritet 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija

Specifični cilj RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Prioritet 2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima

Specifični cilj RSO2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika

Prioritet 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka 

Specifični cilj RSO5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima

Preduvjeti za prijavu:

Prihvatljivi prijavitelji kao sastavni dio prijave po ovom Pozivu dostavljaju nacrt SRUP-a i nacrt Akcijskog plana SRUP-a pri čemu, vezano uz razinu spremnosti nacrta trebaju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti: 

  • dano je pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća na nacrt SRUP-a i nacrt Akcijskog plana SRUP-a,
  • dano je mišljenje Partnerskog vijeća za urbano područje na nacrt SRUP-a i nacrt Akcijskog plana SRUP-a,
  • ishođeno je mišljenje o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za SRUP,
  • pokrenut je postupak prethodnog vrednovanja SRUP-a.

Prijava se dostavlja na hrvatskom jeziku u elektroničkom obliku (PDF format) na mail adresu: itu.poziv@mrrfeu.hr.

Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2023. Više o Pozivu možete pročitati OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content