BBŽ raspisala Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini, KLASA:030-03/23-01/02, URBROJ:2103-02-23-2 od 18. siječnja 2023. godine, župan raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju i njezine stanovnike.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imaju sjedište na području Bjelovarsko-bilogorske županije,

– imaju koncesiju za područje Bjelovarsko-bilogorske županije ili za područje gradova ili općina na području Bjelovarsko-bilogorske županije,

– koji su upisani u knjige pružatelja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM),

– elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja i koje sadržajem većinom pokrivaju teme s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i njenih gradova i općina,

– prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

– koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije ili državnog proračuna,

– koji su u likvidaciji, predstečajnom ili stečajnom postupku,

– koji imaju nepodmirenih obveza prema državnom proračunu,

– koji imaju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima (ne isplaćuju plaću i ne uplaćuju doprinose dulje od 60 dana).

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:


KRITERIJBROJ BODOVA
1.Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja.0 – 10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja, usmjerenost na teme koje su od općeg interesa za građane Bjelovarsko-bilogorske županije i uključenost građana u predložene programske sadržaje.0 – 10
3.Za elektroničke publikacije – broj i dinamika objava predloženog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na društvenim mrežama i platformama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja. Za radio/televiziju – broj i dinamika objava (vrijeme, trajanje, reprize) prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima, društvenim mrežama i platformama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja.0 – 10
4.Za elektroničke publikacije – doseg i brzina objava medija, izvješće Google Analytics. Za radio/televiziju – doseg objava medija s obzirom na pokrivenost područja koncesijom.0 – 10

Ukupno0 – 40

Dodatno će se vrednovati, s najviše 10 bodova:

– kvaliteta dosadašnje suradnje (0-5 bodova),

– učestalost objava novosti/informacija vezanih uz aktivnosti župana i županijske uprave (0-5 bodova).

Ukupno se na Javnom pozivu može ostvariti maksimalno 50 bodova. Da bi se ostvarilo pravo na financiranje programskog sadržaja prijavitelj mora ostvariti minimalno 20 bodova.

Napomena:

Prenošenje priopćenja za javnost Bjelovarsko-bilogorske županije i vijesti s mrežne stranice Bjelovarsko-bilogorske županije ne smatra se programskim sadržajem.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje
  2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
  3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
  4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
  5. Obrazac BON2 izdan od poslovne banke kojim se dokazuje da prijavitelj nije u likvidaciji ili stečajnom postupku
  6. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga (u vezi s poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na dan raspisivanja Javnog poziva)
  7. Google analytics podaci (za elektroničke publikacije), istraživanja o gledanosti

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i sastavni su dio ovog Javnog poziva.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala. Nakladnik može na Javni poziv prijaviti jedan programski sadržaj.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini“.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije. Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati. Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan, na prijedlog Povjerenstva kojeg imenuje župan Bjelovarsko-bilogorske županije. Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 3 (tri) dana od dana odabira. Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju. Prijavitelji imaju pravo na prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava. Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Prigovor se može podnijeti isključivo na provedbu natječajnog postupka. Razlog podnošenja prigovora ne može biti visina dodijeljenih sredstava ili ne dodjela sredstava. O prigovoru odlučuje župan Bjelovarsko-bilogorske županije. Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Bjelovarsko-bilogorskom županijom Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Županije. Iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije.

Više informacija i prijavni obrasci na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content