Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade raspisuje Poziv koji je usmjeren na poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu što se prije svega odnosi na zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz  kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih. Putem Poziva osigurat će se financijska potpora i razvoju i provedbi aktivnosti mladih usmjerenih na osnaživanje i poticanje mladih na promicanje i postizanje ciljeva sadržanih u Programu za održivi razvoj do 2030. godine (Agenda 2030). Poziv će također pridonijeti povećanju informiranosti mladih te pružanju usluga savjetovanja o njihovim pravima i mogućnostima, programima i uslugama koje se nude. Usmjeren je također i na poticanje aktivnosti koje pridonose kvalitetnom provođenju slobodnog vremena te podržava djelovanje centara za mlade. Putem Poziva osigurat će se financijska potpora udrugama mladih i za mlade za provedbu projekata usmjerenih povećanju znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te smanjenje rizika od ulaska u NEET kategoriju. Posebnu pažnju treba usmjeriti i na mlade iz ruralnih (udaljenih) sredina koji se općenito suočavaju s manje mogućnosti te su u većem riziku od socijalne isključenosti nego mladi koji žive u razvijenim gradskim sredinama. Nadalje, kroz Poziv će se financirati i aktivnosti koje će pridonijeti prevenciji nasilja nad i među mladima, te će osigurati provedbu projekata koji su usmjereni na rad s mladima u područjima pogođenim potresom.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu.

Prioritetna područja Poziva su: 

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Mladi i održivi razvoj zajednice 

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

c) Centri za mlade 

P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju 

P.4. Mladi u ruralnim sredinama 

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima 

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom 

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 11.000.000,00 kuna

Rok za slanje: 3. listopada 2022. u 12 h

Svi detalji o pozivu nalaze se na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content