Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot – projekata vezanih uz iskorištvanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023)

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje izrade projektno – tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Svrha ovog poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot – projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa. Dodatno svrha ovog Poziva je pripremiti projekte na javljanje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru PKK 2021-2027 odnosno predviđeni poziv „Razvoj novih OIE tehnologija i priprema pilot – projekata vezanih uz oporabu otpada gdje je ciljana vrijednost najmanje 5 projekata (cilj OPKK 2 promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001) ili druge EU pozive i međunarodne izvore odnosno pridonijet će se iskorištenju EU sredstava za navedenu svrhu.

To podrazumijeva dokumentacija za razvoj pilot projekata i novih tehnologija energetske oporabe i prerade otpada u materijale koji se uporabljuju kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije. Slijedom navedenog neće s financirati dokumentacija za projekte materijalne oporabe.

Korisnici sredstava su trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu.

Fond će po ovom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i to najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno – tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 EUR po jednoj prijavi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 EUR.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje izrade projektno – tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot – projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

Informacije o prihvatljivi, i opravdanim troškovima nalaze se u točki V. Prihvatljivi i opravdani troškovi u Uputama za prijavitelje.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine tj. 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija nalazi se na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content