Naše usluge

Organizacija

Organizirali smo program dodjele potpora u projektu „KORAK BLIŽE ZAPOSLENJU“


Potpore

Dodjeljujemo potpore male vrijednosti za samozapošljavanje nezaposlenih osoba


Stvarmo nove poduzetnike

Prihvatljive su aktivnosti za poticanje samozapošljavanja koje se odnose na otvaranje i rad poduzetnika u smislu de minimis Uredbe


Naš tim

Slobodanka Čalić, mag.iur. v.d. ravnateljica

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Završila je program stručnog osposobljavanja „Priprema projekata za bespovratna sredstva EU“ pri Hrvatskog agenciji za malo gospodarstvo (HAMAG). Nositelj je Certifikata iz područja javne nabave te ima položeni pravosudni ispit. Od 2008. godine stječe iskustvo u provedbi projekata, prvo kao asistent voditelja projekta na projektu Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, a potom od 2009. kao projekt manager za ruralni razvitak, turizam i ljudske potencijale. Tijekom rada u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske županije i Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorskoj županiji sudjelovala je u radu stručnih timova pojedinih projekata, izrađivala i sudjelovala u izradi prijedloga projekata, pružala stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave i poduzetnicima u oblikovanju razvojnih programa i iznalaženju mogućnosti njihova financiranja, samostalno izrađivala projekte i elaborate iz programa rada Agencije, organizirala i održavala prezentacije o potencijalima županije i regije, pratila i analizirala stanje u gospodarstvu u nadležnosti županije i jedinica lokalne samouprave. Pripremala je projektne prijedloge za nacionalne i EU fondove, pružala savjetodavna pomoć u pripremi i provedbi projekata, sudjelovala u provedbi projekata sufinanciranih od Europske unije, radila na programima i projektima razvoja civilnog društva, poduzetništva i znanosti i inovacija. Na trenutnoj poziciji v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije se bavi upravljanjem poduzećem, strateškim razvojem, osiguranjem kvalitete, razvojem ljudi, stručnim savjetovanjem u razvoju i provedbi EU projekata.

Anamarija Jasenko Stručno osposobljavanje

Srednju školu završava u Zagrebu 2013. godine i te iste godine upisuje Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer Sanitarno inženjerstvo. Preddiplomski studij završava 2016. godine, kada se odlučuje na upis diplomskog studija na Agronomskom fakultetu, smjer Agrobiznis i ruralni razvitak. Trenutno obavlja stručno osposobljavanje u Javnoj ustanovi razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske županije.

Marina Sikora Savjetnica u Odjelu za strateško planiranje i razvojne programe

Diplomirana ekonomistica, smjer Trgovina; na radnom mjestu Savjetnice u Odjelu za strateško planiranje i razvojne programe. U pripremi projektnih prijedloga za nacionalne, regionalne i natječaje Europske unije te u njihovoj provedbi sudjeluje 9 godina. Također provodi sve aktivnosti na pripremi i provedbi strateških projekata lokalnog i regionalnog razvoja, priprema i provodi razvojne projekte čiji su nositelji javno-pravna tijela a od interesa za društveni i gospodarski razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije. Sudjelovala u provedbi projekata Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije te u aktivnosti izrade regionalne strategije razvoja ljudskih potencijala. Sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih tijela za izradu strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela.

Marija Kukučka Priprema EU projekata

Magistra je filozofije i prvostupnica mađarskog jezika i književnosti sa završenim pedagoškim kompetencijama i tečajem za virtualnog poslovnog asistenta koji je dodatno završila. S radnim iskustvom u prodaji i sektoru obrazovanja kroz koje pohađa usavršavanja stječe iskustvo organizacije rada, i razvija prezentacijske i komunikacijske vještine. Na poslovima pripreme EU projekata u civilnom i javnom sektoru kao stručni suradnik radi od 2018. godine, što uključuje praćenje i pripremu projekata, izvještavanje i izradu zahtjeva za nadoknadu sredstava i provedbu različitih projektnih aktivnosti. Pohađa dodatne edukacije i bavi se podrškom klijentima korisnicima EU fondova, drži prezentacije u području EU projekata, i bavi se svime što je potrebno za što uspješniju provedbu EU projekta.

Milijana Filipović Priprema EU projekata

Prvostupnica je poslovne ekonomije i financija. Od 2018. godine radi na poslovima pripreme EU projekata u civilnom i javnom sektoru što uključuje organizaciju i provedbu različitih projektnih aktivnosti. Kao viši stručni suradnik u Odjelu za opće i pravne poslove pruža stručnu i savjetodavnu pomoć vezanu za opće, pravne i druge administrativne poslove. Sudjeluje u pripremanju izvještaja o radu Odjela, vodi registar ugovora, vrši izradu komercijalne dokumentacije. Odgovorna za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa nadležnosti Odjela. Pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije.

Filip Vusić Projektne prijave

Nakon završetka Opće gimnazije Čazma upisuje Šumarski fakultet na kojem je 2011. godine diplomirao i stekao zvanje magistar inženjer drvne tehnologije. Stažira u nekoliko drvno-prerađivački tvrtki gdje je upoznat sa organizacijskim radom u velikim sustavima. Završava tečaj pisanja projektnih prijava i 2014. godine se zapošljava u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom na početak programskog razdoblja Republike Hrvatske 2014.-2020.godine Filip pretežito radi na projektnim prijavama vezanim uz ruralni razvoj. Kroz prijavu i provedbu projekata osigurava bespovratna sredstva za poljoprivrednike, ali i jedinice lokalne samouprave te tvrtke u njihovom vlasništvu. Provodi infrastrukturne projekte izgradnje i rekonstrukcije: vrtića, dvd domova, kanalizacija, vodovoda, nerazvrstanih cesta. Posjeduje certifikat iz javne nabave.

Snježana Bogović Bradvica Upravljanje projektima agencije

Magistra je ekonomije, smjer Poduzetništvo. U pripremi i provedbi projekata usmjerenih lokalnom razvoju, unaprjeđenju infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja na regionalnoj i lokanoj razini radi više od 9 godina. Aktivno je bila uključena u izradu regionalne strategije razvoja ljudskih potencijala. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, aktivnostima i proračunima projekata. Prvenstveno se bavi razvojem projektnih aplikacija, izradom studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, izradom poslovnih planova i razvojem strateških dokumenata. U okviru provedbe projekata financiranih iz EU fondova, upravlja projektima agencije te svakodnevno savjetuje klijente, korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata.

Irena Brezak Fijala Provedba EU projekata financiranih iz EU fondova

Magistra je poslovne ekonomije. Završila je program obrazovanja iz informatike te stekla naziv specijalista poslovne informatike. Od 2018. godine radi na provedbi EU projekata financiranih iz EU fondova te svakodnevno savjetuje klijente, korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Kao voditelj odjela za opće i pravne poslove upravlja radom Odjela, organizira i koordinira rad Odjela, odgovorna za vođenje financijskog knjigovodstva i sve poslove vezane s tim u vezi. Izrađuje izvješća, priprema prijedlog financijskog plana i prati njegovo izvršenje. Odgovorna je za pravodobnu predaju svih izvještaja iz općeg i financijskog poslovanja Ustanove.

Što radimo?

Savjetovanje 100%
Posredovanje 80%

PROJEKT „KORAK BLIŽE ZAPOSLENJU“

Programom dodjele potpore za samozapošljavanje u projektu „Korak bliže zaposlenju“ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci potpora male vrijednosti u projektu „Korak bliže zaposlenju“, koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. godine.

Promotivni letak -->

Više o tome

Program dodjele potpore za samozapošljavanje

Davatelj potpore, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije je temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0065. u sklopu poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, a u skladu sa Zakonom sa državnim potporama (NN 47/14, 69/17) i Uredbom Komisije (EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o promjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti donijela PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U PROJEKTU KORAK BLIŽE ZAPOSLENJU.
Programom dodjele potpore za samozapošljavanje u projektu „Korak bliže zaposlenju“ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci potpora male vrijednosti u projektu Korak bliže zaposlenju, a koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. godine.
Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg davatelj potpore, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko–bilogorske županije dodjeljuje potpore male vrijednosti u smislu članka 3. Stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti.

Opće odredbe

Program je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. godine.

Cilj i korisnici

Temeljem ovog programa Davatelj će dodjeljivati potpore male vrijednosti za samozapošljavanje nezaposlenih osoba

Definicije

pravni akt na temelju kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu.

Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi

Prihvatljive su aktivnosti za poticanje samozapošljavanja koje se odnose na otvaranje i rad poduzetnika u smislu de minimis Uredbe sve sukladno Uputama za prijavitelje za otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, referentne oznake Poziva UP.01.3.1.01., koji je objavljen od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava dana 10. ožujka 2017. godine i 29. lipnja 2017. godine.

Iznos i intenzitet potpore

Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom poduzetniku u iznosu do 112.000,00 kn, pri čemu prihvatljivi troškovi za nabavu opreme koja je određena kao prihvatljiv trošak u članku 5. stavku 2. ovog Programa mogu iznositi maksimalno 10% ukupnog dodijeljenog iznosa potpore za samozapošljavanje.

Objavljivanje i provedba

Program će biti objavljen 10. rujna 2019. godine te stupa na snagu danom objave i traje do 30. prosinca 2019. godine. Potpore male vrijednosti po Programu mogu se dodijeliti do najkasnije do 30. prosinca 2019. godine.

Činjenice našeg poslovanja

Dodijeljena sredstva

800000

Korisnici

108

Realizacija (%)

90

Brzina (dana)

15

Reference

  Svjedočanstva naših klijenata

  Testimonials

  • Svi znaju koliko je foto oprema skupa. Uz JURU je i najskuplje dostižno, a samim tim i kvaliteta koju prepoznaju moji klijenti.

   Stanko BogovićFoto Stanko
  • Uz pomoć JURE nastupam diljem Europe i svijeta s vrhunskom opremom koju bih si teško mogao priuštiti.

   Miro TurkovićVictory
  • JURA mi je omogućila odličan životni standard. HVALA JURA!

   Ivan HorvatCompanyIN